1

عارضه یابی کسب و کار جدید

زمینه فعالیت کسب و کار شما چیست؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱/۱۹. مشکلات مالی شما چیست ؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۲/۱۹. وضعیت حسابداری کسب و کار شما :
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۳/۱۹. ریزش مشتری در کدام یک از مراحل زیر بیشتر است؟ (چند گزینه ای)
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۴/۱۹. مشکلات منابع انسانی شما کدام یک هستند؟(چند گزینه ای)
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۵/۱۹. الگوی جهانی کسب و کارم را
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۶/۱۹. استراتژی های کلان, کسب و کار و عملیاتی سازمانم
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۷/۱۹. چشم انداز، اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت کسب و کارم را
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۸/۱۹. نوع کسب و کار شما چیست؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۹/۱۹. وضعیت سازمان شما در نبود شما چگونه است؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۰/۱۹. تعداد افراد سازمان شما؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۱/۱۹. سمت شما در سازمان
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۲/۱۹. بازار هدف محصولات و یا خدماتم را
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۳/۱۹. مبنای طراحی محصول یا خدمت، قیمت آن و فرآیند ارائه ی آن چیست ؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۴/۱۹. برای این بازار هدف چه تمایز خاصی نسبت به رقبایتان دارید ؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۵/۱۹. برای معرفی و ارائه محصول و یا خدمتتان به بازار هدف چه اقداماتی انجام داده اید؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۶/۱۹. از چه ابزارهای دیجیتالی کمک گرفته اید؟
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۷/۱۹. برای حضور در دنیای دیجیتال :
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۸/۱۹. چه نرم افزارهایی در سازمان شما استفاده می شوند؟ (چند گزینه ای)
پاسخ دادن به سوال برای رفتن به مرحله بعدی الزامی است.
۱۹/۱۹. برای انجام کارها : (چند گزینه ای)

ورود