Search

کازیو

خرید مجموعه کامل از فرم های اداری کسب و کارها
خرید پکیج جامع فرم اداری

قرارداد ها

داشتن قرارداد در بخش ها مختلف کسب و کار به اداره بهتر و موفق تر کسب و کار ما و فعالیت هایی که انجام می دهیم ضرروری است در این بخش از kasebyaar.com با کلیت قرارداد آشنا شده و نکاتی درباره نوشتن آن می خوانیم و همچنین شما می توانید با استفاده از خدمت مشاوره کسب و کار، کسب و کار خود را انالیز کنید.

قرارداد چیست؟

طبق ماده 183 قانون مدنی، قرارداد اینگونه تعریف شده است:

“عقد [قرارداد] عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.”

حقوق دانان این تعریف را ناقص می دانند چرا که این تعریف قرارداد های معاملاتی را شامل نمی شود.

انعقاد قرارداد به چه معناست؟

انعقاد قرارداد همان امضای قرارداد است. بنابراین زمانی که این عبارت در قرارداد می آید به منظور امضای قرار داد است. برای مثال زمان انعقاد قرارداد به معنای زمان امضای قرارداد است

نحوه نوشتن قرارداد

در نوشتن هر قراردادی نکاتی لازم است رعایت شود که برخی از این نکات به شرح زیر است:

 1. عنوان قرارداد

در این بخش از قرارداد مشخص می شود که قرارداد نوشته شده در چه ضمینه ای است. برای مثال قرارداد کار موقت، قرارداد پیمانکاری و…

 1. مشخصات طرفین

در هر قراردادی لازم است تا مشخصات کامل طرفین به همراه سمت (مدیر عامل، مدیر منابع انسانی و…) به صورت دقیق نوشته شود. علاوه بر نام و سمت لازم است تا آدرس هر دو طرف نیز به صورت دقیق نوشته شود.

 1. تاریخ و شماره قرار داد

اگر در قراردادی تاریخ به صورت دیق ذکر نشود می تواند باعث ابطال قرارداد شود. اگر در قراردادی تاریخ شروع قرارداد با تاریخ عقد قرارداد متفاوت است باید هر دو تاریخ به صورت دقیق، به صورت عدد و حروف نوشته شود

 1. مدت زمان قرار داد

این مدت زمان تعیین کننده مدت زمان تعهدات قرارداد است. برای مثال مدت زمان قرارداد در قرارداد استخدام به معنی مدت زمان انجام کار است

 1. نحوه پرداخت و مبلغ قرارداد

در هر قراردادی باید نحوه پرداخت و مبلغ دقیق آن نوشته شود برای مثال پرداخت به صورت دوره ای یا بر اساس میزان حجم کار انجام شده

 1. ضمانت

در هر قراردادی، ضمانت میتواند تایید یک فرد، چک و یا صفته ای با مبلغ خاص بابت ضمانت تعیین شود. در هر صورت لازم است تا مشخصات تضمین به صورت دقیق در قرارداد ذکر شود

 1. محل دقیق قرارداد

در قرارداد ها، برای مثال قرارداد کار باید محل کار به صورت دقیق نوشته شود.

 1. شرایط فسخ قرارداد

در صورت تعیین شرایطی برای فسخ قرارداد، باید آن شرایط به صورت دقیق و کامل در قرارداد نوشته شود

 1. تعهدات

تعهداتی که دو طرفین قرارداد نسبت به یکدگر دارند نیز باید در قرارداد نوشته شود. برای مثال در استخدام نیرو مستخدم باید دقیق نوشته شود که نیرو چه وظایفی داشته و کارفرما نسبت به او چه تعهداتی دارد

 1. تعیین پیوست ها، تعداد بند ها و صفحات قرارداد

با تعیین پیوست ها، تعداد بند های قرارداد و تعداد صفحات در قرارداد می توان در صورتی که هر کدام از موارد بالا برای مثال صفحه از قرارداد کم یا زیاد شود با استناد به این بند به مراجع قضایی شکایت کرد.

 1. امضا ها

تمامی صفحات قرارداد باید به امضا و تایید هر دو طرف قرارداد برسد تا قابل ارائه به مراجع قضایی و رسمی داشته باشد. عدم امضا و تایید قرارداد توسط هر کدام از طرفین، قرارداد را باطل میکند.

نوع سند