Search

کازیو

خرید مجموعه کامل از فرم های اداری کسب و کارها
خرید پکیج جامع فرم اداری

مکاتبات اداری

امروزه در هر کسب و کاری نیاز است تا اکثر درخواست ها و مکاتبات را به صورت کتبی بیان کرد. حال اگر قرار باشد این ارتباط ها با یک شرکت، سازمان یا دیگر رده های کسب و کار باشد بهتر است تا این ارتباط در قالب نامه اداری و یا مکاتبات اداری صورت گیرد. در وبسایت kasebyaar.com شما میتوانید علاوه بر دانلود انوع مکاتبات اداری از خدمت مشاور کسب و کار نیز استفاده کنید

هدف از مکاتبات اداری

یکی از مهم ترین دلایل برای رسیدن به اهداف، ایجاد ارتباط به صورت رسمی است که به کمک نامه های اداری انجام می شود. مکاتبات اداری را می توان زبان رسمی هر سازمانی نامید که موجب موفقیت و پیشرفت سازمان ها خواهد شد. یکی از ارکان ساختار ادارات، نوشتار اداری خواهد بود که بیانگر میزان دانش و تخصص کارکنان و مدیران آن سازمان است.

عناصر ضروری مکاتبات اداری

در هر مکاتبه وجود 5 عنصر برای داشتن یک ارتباط موثر ضروری است.

  1. پیام دهنده

به شخصی که ارتباط را برقرار کرده تا منظور و پیام خود را برساند پیام دهنده گویند.

  1. گیرنده پیام

شخصی که پیام را دریافت کرده، این شخص می تواند حقیقی یا حقوقی باشد که مرجع ارتباط شناخته می شود.

  1. اصل پیام

اصل پیام در واقع منظور و مقصودی است که هدف شخص ارسال کننده از ارسال ان نامه است. این پیام می تواند شامل انتقال اطلاعات، درخواست و یا ارائه گزارش و خبر باشد که قصد ارسال پیام انتقال این موارد است

  1. وسیله ارتباطی

اشکال مختلف برای انتقال پیام که به شکل های شفاهی و کتبی و یا ترکیبی بیان می شود.

  1. اثر پیام

اثر پیام یا بازخورد در واقع بازخوردی است که از نامه نوشته شده دریافت می کنیم. اکثرا این بازخورد ها نیز در قالب یک نامه اداری بیان می شود.

نوع سند