امتیاز باقیمانده این بخش:

 من فکر میکنم میتوانم فرصتهای جدید را به سرعت تشخیص داده و از آنها استفاده کنم

 من فکر میکنم میتوانم فرصتهای جدید را به سرعت تشخیص داده و از آنها استفاده کنم

 من فکر میکنم میتوانم فرصتهای جدید را به سرعت تشخیص داده و از آنها استفاده کنم